Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se řídí zákony České republiky a upravují v souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.pinshop.cz.

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah bez ohledu na to, zda kupujícím je spotřebitel (tj. kupující, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání) nebo podnikatel (tj. kupující, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti). 

Tyto obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na internetové adrese www.pinshop.cz a s tím související právní vztahy.  

1 Všeobecná ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu www.pinshop.cz je obchodní společnost DRAVOKOL s.r.o., IČ: 05670268, DIČ: CZ05670268 se sídlem Hradební 44, Nové Hrady, PSČ 373 33, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 25668 (dále jen prodávající).

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba (spotřebitel nebo podnikatel), která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.pinshop.cz (dále jen kupující).

Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), souvisejícím reklamačním řádem (viz ust. čl. 9.2 těchto obchodních podmínek) a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů, veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 5. 2018. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

2 Předmět smlouvy

Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.pinshop.cz.

Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím telefonicky nebo elektronicky je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky.

Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.pinshop.cz, jeho popis, funkce a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a jsou průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit. Pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost napravit, jakmile se o nich dozví.


3 Objednávka zboží 

Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, e-mailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu, počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a úhrady ceny zboží.

Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží telefonicky nebo prostřednictvím webových stránek internetového obchodu www.pinshop.cz

Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku telefonicky nebo elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cenu za doručení zboží dopravcem a doručovací adresu.

Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu.

4 Místo plnění

Prodávající splní svou povinnost dodat kupujícímu objednané zboží v okamžiku, kdy předá objednané zboží dopravci zajišťujícímu přepravu zboží pro kupujícího. Místem, kde dojde k převzetí zboží mezi dopravcem a kupujícím je v tomto případě provozovna dopravce nebo dodací adresa uvedená kupujícím v objednávce.

5 Cena a platba

Cena zboží objednaného kupujícím se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.pinshop.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno bez DPH.

K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku 7.

Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny jedním z možných způsobů potvrzených objednávkou.

Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím uhrazením dohodnutým způsobem.

V případě bezhotovostní úhrady je kupní cena splatná ve lhůtě 7 dnů (v této lhůtě musí být kupní cena připsána ve prospěch bankovního účtu prodávajícího) od uzavření kupní smlouvy s tím, že kupující je povinen při platbě uvést příslušný variabilní symbol. Kupující bere na vědomí, že zboží bude expedováno až po přijetí celé kupní ceny, tj. kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

Daňový doklad - faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po převzetí zboží a zašle ji spolu s dodávaným zbožím.

6 Dodací lhůta

V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se jej vyexpedovat, předat dopravci, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) následujících pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce.

7 Dopravní podmínky a cena za dopravu

Kupujícímu je zboží doručeno prostřednictvím služeb dopravce, kterého si kupující vybere během objednávky. U každého dopravce jsou uvedeny i náklady na dodání zboží.

Kupující je při přebírání zboží od dopravce provádějícího přepravu zboží povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží. Pokud kupující při takové kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující zboží je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku převzít a je povinen prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč zboží nepřevzal. V případě, že se přesto kupující rozhodne k převzetí takové zásilky, bere na vědomí, že tím pozbývá záruku na dodané zboží.

8 Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.pinshop.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení  zboží. Písemné odstoupení musí být odesláno prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží kupujícím. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení zde („Odstoupení od smlouvy“).

V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal, tedy v původním obalu a nepoužitý a nepoškozený společně se všemi součástmi a příslušenstvím, které kupující obdržel spolu se zbožím. Vrácení zboží zajišťuje kupující jeho odesláním na adresu sídla prodávajícího nebo jeho osobním předáním v sídle prodávajícího, vždy však s tím, že veškeré náklady související s vrácením zboží prodávajícímu nese kupující. Přijetí zásilky na účet prodávajícího (na dobírku) je prodávající oprávněn odmítnout.

V případě odstoupení od smlouvy kupujícím dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.  

9 Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží zjevné vady v době jeho předání, je kupující povinen odmítnout jeho převzetí (viz ust. čl. 7.2). Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání, je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Při uplatnění reklamace vady za zboží se postupuje dle platného Reklamačního řádu, který je nedílnou součástí Obchodních podmínek v rámci internetového obchodu www.pinshop.cz.

Reklamaci vad zboží učiní kupující nejlépe písemně na adresu sídla prodávajícího. Pro usnadnění vyřízení reklamace je doporučeno použít náš formulář, který si kupující může stáhnout zde („Reklamační formulář“). V písemné reklamaci vad kupující vyznačí tyto vady a popíše, jakým způsobem se projevují.

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případech, kdy bylo zboží poškozeno vyšší mocí nebo nevhodným, nešetrným či neodborným zacházením (zejména v rozporu s návodem), nesprávným skladováním nebo k poškození došlo v důsledku běžného opotřebení.

Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží na adresu sídla prodávajícího. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání 24 měsíců, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa plnění. Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást zboží.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Prodávající tímto kupující v postavení spotřebitele ve smyslu ustanovení §14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“) informuje, že případné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. 

10 Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu („Zpracování osobních údajů“)  

11 Formuláře ke stažení