Reklamační řád

1 Všeobecná ustanovení

1.1 Veškerá práva kupujícího z vadného plnění (dále označovaná jen jako “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. V záležitostech tímto reklamačním řádem neupravených se potom reklamace řídí právem a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012, občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě.

1.2 Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené ve společnosti DRAVOKOL s.r.o., IČ: 05670268, DIČ: CZ05670268 se sídlem Hradební 44, Nové Hrady, PSČ 373 33 (dále jen jako „zboží“).

1.3 To, že byl zákazník seznámen s tímto reklamačním řádem, stvrzuje uzavřením závazné objednávky.

1.4 Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy uzavřené v době platnosti tohoto reklamačního řádu, pokud není ujednáno jinak.

1.5 Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Prodávající tímto kupující v postavení spotřebitele ve smyslu ustanovení §14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele“) informuje, že případné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména 1.1 Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele. 

2 Uplatnění reklamace

2.1 Kupující má právo uplatnit reklamaci jen u zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na ně záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci výhradně zasláním na adresu prodávajícího - DRAVOKOL s.r.o., Hradební 44, Nové Hrady, PSČ 373 33, IČ: 05670268, DIČ: CZ05670268. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy byla reklamace řádně dodána prodávajícímu.

2.2 V případě uplatnění reklamačního nároku má kupující, v závislosti na povaze této vady, možnost volby z těchto nároků: 

  • jedná-li se o takovou neodstranitelnou vadu, jež brání řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jedná-li se o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo má právo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jedná-li se o vadu odstranitelnou, má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady nebo právo na výměnu vadného zboží (to však jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné) a v případě, že není takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
  • jedná-li se o vady odstranitelné, které se vyskytují ve větším počtu nebo se vyskytují opakovaně a současně i brání řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo má právo odstoupit od kupní smlouvy

2.3 Kupující je povinen zajistit kontrolu zboží co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit reklamaci vad zjištěných při této prohlídce pouze tehdy, když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

2.4 Nárok na uplatnění reklamace zaniká v následujících případech:

  • Vypršela-li u reklamovaného zboží přede dnem převzetí do opravy záruční doba.
  • Porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou.
  • Mechanickým nebo jiným poškozením zboží při používání za jiných podmínek, než pro které je zboží vyrobeno.

2.5 Kupující nemá právo uplatnit reklamaci ohledně vad, na které byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo o nichž s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.

2.6 Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným, vždy však obdobným a se srovnatelnými technickými parametry.

3 Délka záruky

3.1 Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Záruka se však zásadně nevztahuje na ty případy, kdy bylo zboží poškozeno vyšší mocí nebo nevhodným, nešetrným či neodborným zacházením (zejména v rozporu s návodem), nesprávným skladováním nebo k poškození došlo v důsledku běžného opotřebení.

3.2 Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, nepočíná ovšem běžet nová záruka v délce 24 měsíců (tedy lhůta 24 měsíců se počítá od převzetí původně reklamovaného zboží). 

3.3 V případě výměny zboží za nové se případné další reklamace uplatňují na základě původního dodacího listu.

4 Způsob vyřízení reklamace

4.1 Oprávněná reklamace na vady zboží se vztahuje pouze k popisu vady uvedené kupujícím. Tato reklamace bude řešena opravou nebo výměnou do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

4.2 Reklamace se vyřizují výhradně v sídle prodávajícího (viz ust. čl. 2.1. této smlouvy, tj. u obchodní společnosti DRAVOKOL s.r.o., Hradební 44, Nové Hrady, PSČ 373 33, IČ: 05670268, DIČ: CZ05670268).

4.3 Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení budou sděleny na základě čísla objednávky pracovníkem reklamačního oddělení.

4.4 Reklamované zboží zaslané kupujícím na náklady prodávajícího, tzv. „na dobírku“, nebude přijato a reklamační řízení nebude zahájeno.

4.5 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

5 Účinnost

5.1 Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 5. 2018, ruší se jím předchozí reklamační řády a platí do vydání nového reklamačního řádu.